Badylek

30 tekstów – auto­rem jest Ba­dylek.

,,Jeśli usłyszę cię mówiącym:,,W o l ę",
Mówiącym: ..Kocham - c h c ę - jes­tem człowiekiem.
- Dłoń mą wy­ciągam.cho­ciażby rozdartą
Z czys­te­go złota wy­kowa­nych ćwiekiem
Wy­ciągam moją dłoń, szczerze otwartą
Wszys­tkiemu co jest zac­ne i godzi­we -
O! Wte­dy po­wiem, że pieśni twe - żywe !

Cyp­rian Ka­mil Norwid 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2017, 08:04

,,Przy­jaciel to ktoś z kim możemy po­mil­czeć na każdy temat." 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2017, 20:38

Radość wielka

Ja­każ piękna niespodzianka
spot­kała nas te­go ranka!
Ma­ma długo chorowała,
aż dziś wreszcie wyzdrowiała!

Po po­koju skaczę, wiel­ce się raduję,
że ma­ma kocha­na le­piej się już czuje.
Wreszcie ta straszna gorączka minęła,
a ma­ma króli­ca na łąkę pomknęła. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 4 stycznia 2017, 12:05

Lewo czy prawo

Za­padł już zmrok. Zając pol­ny sie­dział pod wielką sosną. Był głod­ny i zmar­twiony. Zno­wu przez cały dzień nie mógł zna­leźć dro­gi na po­lanę pełną dzi­kiej ko­niczy­ny. Na swo­je us­pra­wied­li­wienie miał tyl­ko to, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 1 stycznia 2017, 22:14

Randka lisa

Na roz­sta­ju dróg sie­dział lis. Pat­rzył na ciemną ścianę la­su, a minę miał bar­dzo za­dowo­loną. Naj­wy­raźniej na coś cze­kał. Ma­ma sar­na przechodziła obok niego ze swoim syn­kiem, małym krop­ko­wanym sarniątkiem.
- Widzisz lisa? [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2016, 14:08

Smok i skrzat

- A te­raz bądź grzeczny i już nie ziej!- roz­ka­zał skrzat nieposłuszne­mu smokowi.
-Następnym ra­zem, jak spa­lisz las, to każę cię wtrącić do więzienia!
- Ale ja nie chciałem - us­pra­wied­li­wiał się smok.- Nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 23 grudnia 2016, 17:17

Nag­rodą dla ,,Miss sa­wan­ny" w tym ro­ku jest piękny bu­kiet kwiatów i pyszne cias­to z dwu­nas­to­ma kościami akac­ji- ob­wieścił sędzia konkursu
.
Ka­waler-myszka, który pra­cował ja­ko asys­tent w kon­kursie piękności, wszedł na scho­dy, aby do­sięgnąć naj­wyższej kan­dy­dat­ki, pan­ny Żyrafiny.
Kiedy zo­baczył ją z blis­ka, był zachwy­cony jej ma­kijażem i kwiata­mi na ka­peluszu. Pan­na Żyra­fina zasłużyła na ty­tuł miss: była naj­bar­dziej fas­cy­nująca i ele­gan­cka na sawannie. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2016, 22:36

Dziwna podróż

Wróżka i bar­dzo od­ważny skrzat
pos­ta­nowi­li zwie­dzić świat.
Więc na śli­maki powsiadali
i aż nad morze pojechali. 

wiersz • 18 grudnia 2016, 16:39

Wśród wszys­tkich straszny popłoch siał
smok, co dwa ko­lory miał!
Lecz wewnątrz te­go groźne­go cielska
ok­ropnie żarłoczny łakom­czuch mieszka,
co piłuje pa­zury całymi dniami,
by ot­worzyć pudło z czekoladkami. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 18 grudnia 2016, 16:31

Kiciuś

Nasz ko­tek Mruczek
wyb­rał jed­no z łóżeczek
i dokład­nie się zwinął
w pucha­ty kłębuszeczek.

W środ­ku scho­wał
pyszczek i łapeczki
i no­sek przycisnął
do miękkiej poduszeczki.

Śpi na posłaniu cichutko
zwi­nięty w obwarzanek,
i tak za­pew­ne prześpi
tu­taj cały ranek. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2016, 10:47
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 maja 2017, 22:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Jedyną miarą naszej wiel­kości [...]

11 maja 2017, 21:59Badylek sko­men­to­wał tek­st ,,Jeśli usłyszę cię mówiącym:,,W [...]

10 maja 2017, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st ,,Jeśli usłyszę cię mówiącym:,,W [...]

9 maja 2017, 22:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy przy­jaciel za­bija słowem [...]

7 maja 2017, 12:39Badylek sko­men­to­wał tek­st List: „Pod­koszulkę mam i [...]

5 maja 2017, 07:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Może za mo­je życie [...]

5 maja 2017, 07:16Badylek sko­men­to­wał tek­st Wychodzisz z do­mu pod­chodzisz [...]

27 kwietnia 2017, 21:45Badylek sko­men­to­wał tek­st ... to jak było [...]

27 kwietnia 2017, 21:32Badylek sko­men­to­wał tek­st ... to jak było [...]

23 kwietnia 2017, 08:49Badylek sko­men­to­wał tek­st 17.04.2017r.(południe i po­połud­nie)