Badylek

5 tekstów – auto­rem jest Ba­dylek.

Złe rzeczy można ominąć, ale nie sposób ominąć złych ludzi, którzy w aniel­skich mas­kach szy­kują nam pod­stępną za­sadzkę nicze­go złego w swej prze­biegłości nie widząc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 sierpnia 2017, 13:34

,,Na­wet ge­niusz pot­rze­buje towarzystwa" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2017, 23:32

Na początku nauki dzieci miały sie­dzieć nierucho­mo i czer­pać z te­go radość.
Uczo­no je używać zmysłów po­wonienia, wzro­ku, by pat­rzyły tam, gdzie po­zor­nie nic zo­baczyć nie można i by słuchały uważnie te­go, co po­zor­nie jest głęboką ciszą. 

myśl • 3 sierpnia 2017, 17:51

,,Trze­ba być w pełni go­towym, by uzys­kać dostęp do wie­dzy, która poz­wo­li w niewi­doczny sposób wpływać na ludzkie emoc­je.Zos­tań władcą reak­cji twoich rozmówców i naucz się sku­tecznie i cel­nie wy­mie­rzać słowo"

/pro­moc­ja książki/ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2017, 22:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 23:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Złe rzeczy można ominąć, [...]

przedwczoraj, 23:11Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 09:12Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Złe rzeczy można ominąć, [...]

15 sierpnia 2017, 22:52Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 sierpnia 2017, 21:32Badylek wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

15 sierpnia 2017, 14:42Irracja sko­men­to­wał tek­st Złe rzeczy można ominąć, [...]

15 sierpnia 2017, 13:54Badylek sko­men­to­wał tek­st Złe rzeczy można ominąć, [...]

15 sierpnia 2017, 13:45eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Złe rzeczy można ominąć, [...]

15 sierpnia 2017, 13:38Irracja sko­men­to­wał tek­st Złe rzeczy można ominąć, [...]

14 sierpnia 2017, 21:30Badylek sko­men­to­wał tek­st Każda tęskno­ta żywi nadzieję... Cris [...]