Badylek

21 tekstów – auto­rem jest Ba­dylek.

Każde zos­ta­wione tu słowo ma cichą nadzieję, że nie będzie głośno ok­rzycza­ne i zdeformowane. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2017, 17:47

,,Jeśli usłyszę cię mówiącym:,,W o l ę",
Mówiącym: ..Kocham - c h c ę - jes­tem człowiekiem.
- Dłoń mą wy­ciągam.cho­ciażby rozdartą
Z czys­te­go złota wy­kowa­nych ćwiekiem
Wy­ciągam moją dłoń, szczerze otwartą
Wszys­tkiemu co jest zac­ne i godzi­we -
O! Wte­dy po­wiem, że pieśni twe - żywe !

Cyp­rian Ka­mil Norwid 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 maja 2017, 08:04

,,Przy­jaciel to ktoś z kim możemy po­mil­czeć na każdy temat." 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 lutego 2017, 20:38

Nag­rodą dla ,,Miss sa­wan­ny" w tym ro­ku jest piękny bu­kiet kwiatów i pyszne cias­to z dwu­nas­to­ma kościami akac­ji- ob­wieścił sędzia konkursu
.
Ka­waler-myszka, który pra­cował ja­ko asys­tent w kon­kursie piękności, wszedł na scho­dy, aby do­sięgnąć naj­wyższej kan­dy­dat­ki, pan­ny Żyrafiny.
Kiedy zo­baczył ją z blis­ka, był zachwy­cony jej ma­kijażem i kwiata­mi na ka­peluszu. Pan­na Żyra­fina zasłużyła na ty­tuł miss: była naj­bar­dziej fas­cy­nująca i ele­gan­cka na sawannie. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2016, 22:36

Zima

Kiedy śnieg jest do spad­nięcia gotowy,
Królo­wa Zi­ma roz­ry­wa łańcuch perłowy,
a po­tem w ciszy niemal doskonałej
le­ci płatek za płat­kiem, tak kruchy i biały.

Sy­pie z nieba puch gwiez­dny,wdzięczny i śliczny,
że tworzy w po­wiet­rzu efekt wręcz magiczny.
Niebo się w groszki ma­teriałem stało,
ziemi biały fu­lar pod szyją zawiązało. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 grudnia 2016, 10:24

Myśli­wy tro­piąc śla­dy lwa, spot­kał drwala.
- Dob­ry człowieku, widziałeś śla­dy lwa?
- Chodź ze mną...- od­parł drwal.- Po­każę ci wkrótce lwa we włas­nej postaci!
Ale ten zbladł i szczękając zęba­mi, odparł.
- Ale ja szu­kam śladów, a nie sa­mego lwa. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2016, 09:49

Mądry Książę

Raz w bar­dzo smut­nych czasach
król państwa bogatego
zro­bił mi­nis­trem na dworze
chłop­czy­ka bar­dzo mądrego.

Spo­koj­nie król go słuchał,
trzy­mając na kolanach,
a chłopiec rozwiązywał
prob­le­my swe­go pana.

- Naj­le­piej gdy tak robisz,
do dzieła, wy­bierz to!
I tak krok po kroku
wszys­tko im świet­nie szło. 

wiersz • 4 grudnia 2016, 13:41

Uciekaj myszko!

Myszka Psot­ka, cho­ciaż mala
ko­ta Mruczka się nie bała.
A że z na­tury była wesola
to roz­glądając się dookoła
wyszła cicho ze swej norki
wzięła pędzel, wo­de, farbki.
De­likat­nie,po­wolut­ku,może na­wet nieopatrznie
po­deszła do ko­ta,gdy ten drze­mał smacznie
- Kot na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 grudnia 2016, 23:19

Wiewiórka

Pew­na wiewiórka, która się zgubiła
biegła i fon­tannę w par­ku zobaczyła.
Wskoczyła do wo­dy,chy­ba przez przypadek
Zro­zumiała szyb­ko, że to był wypadek.
Wo­da zim­na była, na­wet lodowata
Przy­kuliła łap­ki i trzęsła się cała.
Nierucho­mo sie­działa chy­ba godzin kilka
Mróz wodę za­cisnął, skos­tniała wiewiórka.
Alejką w og­rodzie Zo­sia przechodziła
Lo­dową fi­gurkę z da­la zobaczyła.
Ta długo w do­mu przy ko­min­ku stała
Do życia wróciła gdy już odtajała.
Wte­dy chwy­ciła moc­no dziew­czynkę za rączkę
Przy­jaciólki to były te­raz nierozłączne. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2016, 10:03

Ziarnko

Księżniczka na ziar­nku grochu
Przeszu­ka ma­terac po trochu
Czy może na przykład kamienia
Lub grochu pod nim nie ma
A jeśli leży tam właśnie
To naj­pierw go wyj­mie nim zaśnie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2016, 07:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 czerwca 2017, 21:13Badylek sko­men­to­wał tek­st Zło przy­bywa lo­tem [...]

20 czerwca 2017, 20:58Badylek sko­men­to­wał tek­st Zło przy­bywa lo­tem [...]

19 czerwca 2017, 22:39Badylek sko­men­to­wał tek­st zaawansowany cy­tato­paździerz, cier­pi w [...]

19 czerwca 2017, 22:37Badylek sko­men­to­wał tek­st niedowład op­re­syj­ny oślej głupo­ty [...]

19 czerwca 2017, 22:14Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak ro­boty, [...]

19 czerwca 2017, 22:13Badylek sko­men­to­wał tek­st Znajdziesz, zastępstwo na mo­je [...]

19 czerwca 2017, 22:10Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedyś z łat­wością można [...]

19 czerwca 2017, 21:33Badylek sko­men­to­wał tek­st Sądyo ludziach mówiąwięce­josądzącym­niżo [...]

19 czerwca 2017, 21:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Są dwa spo­soby [...]

19 czerwca 2017, 21:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Zło przy­bywa lo­tem [...]